Το έργο του προγράμματος INNOSETA έχει διανεμηθεί σε 6 πακέτα εργασίας (WPs),

τα τέσσερα πρώτα ασχολούνται με τις βασικές δραστηριότητες του έργου,

ενώ τα άλλα δύο καλύπτουν τα προηγούμενα και εκτείνονται σε διάρκεια 36 μήνων.

Πακέτα Εργασίας

 • WP1. Ευρετήριο των SETA

  • Απογραφή των τελευταίας τεχνολογίας υφιστάμενων λύσεων και γνώσεων SETA
  • Δημιουργία αποθέματος και σύνταξη πληροφοριών και γνώσεων σχετικά με τα διαθέσιμα SETA από τα αποτελέσματα της έρευνας εθνικών και ευρωπαϊκών έργων, τις βιομηχανικές εφαρμογές που ήδη κυκλοφορούν στην αγορά και την κατάρτιση και παροχή συμβουλών
  • Αξιολόγηση των λύσεων SETA σύμφωνα με συγκεκριμένους δείκτες επιδόσεων (KPIs) που σχετίζονται με την αειφορία και την ποιότητα των προϊόντων

  Διάρκεια: Μάιος’18 – Φεβρουάριος ‘21

 • WP2. Εκτίμηση των αναγκών των αγροτών

  • Συστηματική διερεύνηση των αναγκών των χρηστών, των καινοτόμων ιδεών και των ενδιαφερόντων μέσω 50 συνεντεύξεων με τους αγρότες ανά περιφερειακό κέντρο-κόμβο.
  • Αναγνώριση των αναγκών των τελικών χρηστών και των παραγόντων που επηρεάζουν την αποδοχή νέων τεχνολογιών και μεθόδων από τους χρήστες
  • Εξερεύνηση και επιτυχής αξιολόγηση καινοτόμων διαδικασιών και βέλτιστων πρακτικών γύρω από το SETA

  Διάρκεια: Μάιος’18 – Απρίλιος ‘21

 • WP3. Δικτύωση πολλών παραγόντων

  • Δικτύωση, ανταλλαγή γνώσεων και συν-δημιουργία σε περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο Ε.Ε.
  • Συγκέντρωση όλων των σχετικών φορέων στις επτά περιφέρειες στις οποίες δραστηριοποιούνται οι εταίροι του έργου, διευκόλυνση της ανταλλαγής γνώσεων και δημιουργία διαδικασιών διαδραστικής και πολυεπίπεδης καινοτομίας
  • Ενεργοποίηση της διασυνοριακής συνεργασίας μεταξύ ενδιαφερομένων και υπαρχόντων δικτύων SETA στην Ε.Ε.
  • Εκπαίδευση και συμβουλές στους βασικούς ενδιαφερόμενους για τις καλύτερες πρακτικές ψεκασμού στους 7 περιφερειακούς κόμβους-κέντρα.
  • Έκδοση συστάσεων για μελλοντική έρευνα και για την υποστήριξη διαδικασιών καινοτομίας στον τομέα του SETA.

  Διάρκεια: Μάιος’18 – Απρίλιος ‘21

 • WP4. Πλατφόρμα των SETA

  • Διαδικτυακή πλατφόρμα INNOSETA: δικτύωση, ανταλλαγή γνώσεων, μεσιτεία καινοτομίας και αξιολόγηση των λύσεων και προσεγγίσεων των SETA
  • Ανάπτυξη, λειτουργία και διατήρηση μόνιμης πλατφόρμας δικτύωσης και διακίνησης γνώσεων του INNOSETA
  • Εικονικό δοκιμαστικό πεδίο και εργαλείο συνεργασίας
  • Παροχή μιας ενοποιημένης και εύκολα προσπελάσιμης βάσης δεδομένων για την κατάρτιση / συμβουλευτική των ενδιαφερόμενων.

  Διάρκεια: Μάιος’18 – Απρίλιος ‘21

 • WP5. Διάδοση Πληροφορίας

  • Διάδοση πληροφορίας, Επικοινωνία, Εκμετάλλευση της παραγόμενης γνώσης
  • Ανάπτυξη μιας λεπτομερούς στρατηγικής που θα οδηγήσει στην επιτυχή ανάπτυξη ενός συνόλου υλικών προώθησης και διάδοσης πληροφορίας
  • Η ευρεία διάδοση των αποτελεσμάτων του έργου σε περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
  • Συνεργασία με τους ενδιαφερόμενους μέσω μιας σειράς στοχευμένων εκδηλώσεων σε περιφερειακό επίπεδο και σε επίπεδο Ε.Ε.
  • Εξασφάλιση της βιωσιμότητας των αποτελεσμάτων αυτού του θεματικού δικτύου μέσω της σύνδεσής του με πρωτοβουλίες σε επίπεδο Ε.Ε., π.χ. EIP

  Διάρκεια: Μάιος’18 – Απρίλιος ‘21

 • WP6. Διαχείριση Έργου

  • Αποτελεσματική διαχείριση όλων των διοικητικών και οικονομικών πτυχών του έργου
  • Συντονισμός και διαχείριση έργου: διοικητική, οικονομική και διαχείριση κινδύνων
  • Διατήρηση συμφωνίας επιχορήγησης και συμφωνίας κοινοπραξίας
  • Παρακολούθηση της προόδου και των επιτευγμάτων του έργου, καθώς και των ενδεχόμενων κινδύνων
  • Εξασφάλιση της έγκαιρης υποβολής εκθέσεων στην Commission
  • Διασφάλιση αποτελεσματικής σύνδεσης με άλλα έργα και νομικά όργανα, όπως απαιτείται.

  Διάρκεια: Μάιος ’18 – Απρίλιος ‘21