Ταχυδρομική Διεύθυνση

Burg. Van Gansberghelaan 115

9820 Merelbeke

Belgium

Ομάδα εργασίας

Dr. Ir. David Nuyttens

Dr. Ir. Jürgen Vangeyte

Dr. Evi Lippens

Ηλεκτρονική Διεύθυνση

Σύντομο Βιογραφικό Οργάνισμου

Το Ινστιτούτο Έρευνας για τη Γεωργία, την Αλιεία και τα Τρόφιμα της Φλάνδρας (ILVO) επικεντρώνεται στην εκτέλεση και το συντονισμό της επιστημονικής έρευνας που υποστηρίζει την πολιτική και των σχετικών δημόσιων υπηρεσιών, ενόψει μιας βιώσιμης γεωργίας και αλιείας σε οικονομική, οικολογική και κοινωνική προοπτική.

Συγκεκριμένα, το Τμήμα Γεωργικής Μηχανικής του Τομέα Τεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων του ILVO συμμετέχει στο πρόγραμμα INNOSETA. Αυτή η ομάδα αναπτύσσει και αξιολογεί νέες και υπάρχουσες τεχνικές και την ενσωμάτωσή τους σε καινοτόμα συστήματα παραγωγής στο πλαίσιο μιας βιώσιμης γεωργίας και φυτοκομίας. Η έρευνα επικεντρώνεται στην (i) περιβαλλοντική τεχνολογία, (ii) στην ακρίβεια της κτηνοτροφίας και (iii) στην καλλιέργεια ακριβείας. Ο τελευταίος εργάζεται για τη χρήση καινοτόμων αισθητήρων για την παρακολούθηση της καλλιέργειας και του εδάφους, για τη βελτιστοποίηση τεχνικών εφαρμογής λιπασμάτων και φυτοπροστατευτικών προϊόντων και για την ανάπτυξη πρωτοτύπων γεωργικών μηχανημάτων. Συμμετέχουν ενεργά σε διάφορα εθνικά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα και ομάδες εργασίας (ISO, OECD, CEN). Αυτή η εξειδίκευση οδήγησε σε περίπου 50 αναθεωρημένες δημοσιεύσεις τα τελευταία 5 χρόνια.

Το ILVO διαθέτει ένα πολύ ευρύ δίκτυο τεχνολογίας ψεκασμού ακριβείας με όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη (πανεπιστήμια, ερευνητικά ιδρύματα και ερευνητικούς σταθμούς επέκτασης) και μεγάλη εμπειρία σε ευρωπαϊκά και διεθνή έργα (Drive4EU, ICT-Agri, 4D4F, Sempatico, IoF2020, OPTIMA , ICARES).

Ενασχόληση με πακέτο εργασίας

  • WP1

  • WP2

  • WP3

  • WP4

  • WP5

Συσχέτιση SETA

Η ομάδα Spray Tech του ILVO ασχολείται κυρίως με την αξιολόγηση και βελτιστοποίηση των τεχνικών εφαρμογής των φυτοπροστατευτικών προϊόντων ώστε να επιτευχθεί πιο βιώσιμη και αποδοτική χρήση.

Το εργαστήριο Spray Tech Lab του ILVO είναι πιστοποιημένο εργαστήριο τεχνολογίας ψεκασμού και εξειδικευμένο στον χαρακτηρισμό ψεκαστικών και ακροφυσίων ψεκασμού. Το ILVO είναι υπεύθυνη για την υποχρεωτική επιθεώρηση των ψεκαστικών στη Φλάνδρα.

Συστήματα καλλιεργειών

Οπωρώνες

Μεγάλες Καλλιέργειες

Θερμοκήπια

Κεντρικό σημείο

Ολλανδία/Βέλγιο

Συνεργασία

Τεχνολογιάς και Επιστήμης Τροφίμων – Ομάδα Γεωργικής Μηχανικής