Prace projektu INNOSETA zostały podzielone na 6 grup roboczych,

a pierwsze cztery dotyczą głównych działań projektu,

podczas gdy pozostałe dwa dotyczą całego projektu i obejmują

cały 36-miesięczny czas trwania projektu.

Pakiety robocze

 • WP1. Zapasy SETA

  • Zapasy istniejących rozwiązań i wiedzy SETA
  • Sporządzenie spisu i synteza informacji i wiedzy na temat dostępnej SETA z wyników badań opublikowanych w ramach projektów krajowych i unijnych związanych z SETA, aplikacji przemysłowych już obecnych na rynku oraz materiałów szkoleniowych i doradczych dotyczących SETA
  • Ocenianie rozwiązań SETA według określonych kluczowych wskaźników wydajności (KPI) związanych ze zrównoważonym rozwojem i jakością produktu

  Trawienie: Maj’18 – Luty ‘21

 • WP2. Ocena potrzeb rolnika

  • Systematycznie badaj potrzeby użytkowników, innowacyjne pomysły i zainteresowania w odniesieniu do SETA poprzez 50 wywiadów z rolnikami regionalnych ośrodków
  • Identyfikacja potrzeb użytkowników końcowych oraz czynniki wpływające na akceptację przez użytkownika nowej SETA
  • Przeglądaj i oceniaj udane procesy innowacyjne i najlepsze praktyki wokół SETA

  Trawienie: Maj’18 – Kwiecień ‘21

 • WP3. Wielowiązkowe połączenie sieciowe

  • Tworzenie sieci, wymiana wiedzy i współtworzenie na poziomie regionalnym i unijnym
  • Zebranie wszystkich odpowiednich interesariuszy w siedmiu regionach, w których partnerzy projektu są aktywni i ułatwianie wymiany wiedzy oraz generowanie interaktywnych i wielopodmiotowych procesów innowacyjnych
  • Współpraca transgraniczna między interesariuszami i sieciami w ramach SETA w UE
  • Szkolić i doradzać kluczowym interesariuszom w zakresie najlepszych praktyk w zakresie oprysków w 7 regionalnych węzłach
  • Wydanie zaleceń dotyczących przyszłych badań i wsparcia procesów innowacyjnych w dziedzinie SETA

  Trawienie: Maj’18 – Kwiecień ‘21

 • WP4. Platforma Seta

  • INNOSETA platforma internetowa: tworzenie sieci, wymiana wiedzy i pośrednictwo w zakresie innowacji oraz ocena rozwiązań i podejść SETA
  • Stwórz, obsługuj i utrzymuj stałą platformę sieciową i platformę brokerską wiedzy INNOSETA
  • Wirtualne narzędzie do testowania i współpracy
  • Zapewnienie ujednoliconej, łatwo dostępnej bazy danych materiałów szkoleniowych / doradczych dla zainteresowanych podmiotów rolnych

  Trawienie: Maj’18 – Kwiecień ‘21

 • WP5. Rozsiewanie

  • Rozpowszechnianie, komunikacja, wykorzystywanie i zaangażowanie publiczne
  • Opracowanie szczegółowej strategii rozpowszechniania, która doprowadzi do pomyślnego wdrożenia zestawu materiałów promocyjnych i rozpowszechniających
  • Szerokie rozpowszechnianie wyników projektu na poziomie regionalnym, krajowym i europejskim
  • Współpracuj z zainteresowanymi stronami poprzez szereg ukierunkowanych wydarzeń na poziomie regionalnym i unijnym
  • Zapewnienie trwałości wyników tej sieci tematycznej poprzez jej powiązanie z ogólnounijnymi inicjatywami, w szczególności z EIP

  Trawienie: Maj’18 – Kwiecień ‘21

 • WP6. Zarządzanie projektem

  • Efektywne zarządzanie wszystkimi aspektami administracyjnymi i finansowymi
  • Koordynacja i zarządzanie projektem: administracja, finanse i zarządzanie ryzykiem
  • Utrzymywanie umowy o dofinansowanie i umowy konsorcjum
  • Monitorowanie postępu i osiągnięć Projektu, a także ryzyka i nieprzewidziane wydatki
  • Zapewnienie terminowego składania sprawozdań do Komisji
  • Usprawnij efektywną współpracę z innymi projektami i instytucjami prawnymi w razie potrzeby

  Trawienie: Maj’18 – Kwiecień ‘21