Na temat EIP-AGRI

Europejskie partnerstwo innowacyjne na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa (EIP-AGRI) zostało zainicjowane przez Komisję Europejską w 2012 r. W celu przyczynienia się do realizacji strategii Unii Europejskiej „Europa 2020” na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu. Ustanowiły one cel wspierania innowacyjności w sektorach rolnictwa i leśnictwa oraz zbliżenia badań i praktyki.

EIP-AGRI koncentruje się na tworzeniu partnerstw i łączeniu osób z różnych środowisk zawodowych w sieci EIP-AGRI za pośrednictwem różnych rodzajów działalności, takich jak grupy operacyjne i grupy fokusowe EIP-AGRI. Różni aktorzy innowacyjni w rolnictwie – rolnicy, doradcy, badacze, przedsiębiorstwa rolne, organizacje pozarządowe i inne zainteresowane strony – współpracują ze sobą, dzielą się swoimi pomysłami i przekształcają istniejącą wiedzę w innowacyjne rozwiązania i wyniki badań, które można łatwiej zastosować w praktyce.

Sukces EIP-AGRI zależy od ludzi w całym łańcuchu dostaw oraz od społeczności naukowej współpracującej i dzielącej się swoimi pomysłami i doświadczeniami w celu opracowania innowacyjnych rozwiązań i wyników badań gotowych do zastosowania. EIP-AGRI skupia się zatem na tworzeniu partnerstw, stosowaniu podejść oddolnych i łączeniu wszystkich podmiotów w sieć.