Vi har ett uppdrag!

“INNOSETA är ett internationellt samarbete mellan 15 partners som fokuserar på sprututrustning, utbildning och rådgivning med början i maj 2018 och pågår till till april 2021. Projektet ör finansierat av EU´s Horizon 2020 forsknings och innovationsprogram under anslag nr 773862.

Målsättning

Huvudmålet för INNOSETA är att skapa ett självunderhållande tematiskt nätverk om Sprututrustning, Utbildning och rådgivning för att bidra till att överbrygga gapet mellan de tillgängliga växtskyddslösningarna, kommersiella eller från lämpliga forskningsresultat och den dagliga tillämpningen inom Europeiskt lantbruk.

Detta ska uppnås genom att stödja effektivt utbyte av nya ideear och information mellan:

  • forskning
  • industri
  • rådgivningsorganisationer
  • och lantbrukets organisationer

så att existerande forskning och kommersiella lösningar kan kommuniceras brett samtidigt som användarnas behov och innovativa idéer från lantbruket tillvaratas.

Behovet

Modern sprututrustning, utbildning och rådgivningsformer (SETA) har möjlighet att bidra till en mera produktiv och uthållig lantbruksproduktion, baserat på en mera precis och effektiv approach om användning av växtskyddsmedel.

De flesta praktiker ser fördelar i inovativ SETA för lantbruk och miljö.

Emellertid, den snabba utvecklingen, complexiteten, diversiteten i Europeiskt jordbruk, kulturella uppfattningar, brist på experter och ekonomiska hinder är nackdelar som har hindrat upptaget bland lantbrukare. Dessutom finns det ett innovations-glapp då “forskare utvecklare saker som oftas inte tas upp av slutanvändare då de ofta inte är medvetna om den tillämpade forskningen samtidigt som de ofta inte har att göra medomständigheter av betydelse för lantbrukare”

Det är absolut nödvändigt att göra verktyg och lösningar tillgängliga för att säkerställa en bättre ekonomi med de senaste utvecklingarna och förbättringarna i användningen av växtskyddsmedel, för alla EU´s lantbrukare.

Arbetssätt

  • Inventering av direkt användbar sprututrustning och teknologier, utbildnings material och rådgivningsverktyg från den stora mängden forskningsresultat och kommersiella tillämpningar.
  • Fastställa slutanvändarnas behov och intressen och identifiera faktorer som påverkar tillämpning och beakta regionala skillnader.
  • Skapa interaktiva, multi-aktörs, innovationsbaserade samarbeten mellan olika intressenter
  • Starta ett IT-verktyg för online uppskattning av sprututrustning, utbildning och rådgivningsmaterial som medger sökande av ideer och behov på gräsrotsnivå
  • Koppla ihop med EIP-AGRI och dess strukturer

Anmäl och följ med

Håll dej uppdaterad med utvecklingen i vårt INNOSETA projekt
[recaptcha]