Τα θεματικά δίκτυα είναι έργα πολλαπλών φορέων (multi-actor), τα οποία συγκεντρώνουν τις υπάρχουσες γνώσεις και βέλτιστες πρακτικές σε ένα συγκεκριμένο θέμα, ώστε να διατίθενται σε κατανοητές μορφές για τους τελικούς χρήστες όπως οι αγρότες, οι δασοκόμοι, οι σύμβουλοι και άλλοι.

22 άλλα Θεματικά Δίκτυα βρίσκονται σε εξέλιξη.

Επισκεφθείτε τις ιστοσελίδες τους, εγγραφείτε στα νέα τους, κοινωνικοποιηθείτε μέσω των λογαριασμών κοινωνικής δικτύωσης.

Δίκτυα σε οριζόντια θέματα

Networks on horizontal themes

 • AGRI-SPIN (MAA) – Space for Agricultural Innovation: websiteCORDIS (2014)
 • HNV-link (MAA) – High Nature Value Farming: Learning, Innovation and Knowledge: websiteCORDIS (2015)
 • SMART-AKIS (MAA) – European Agricultural Knowledge and Innovation Systems (AKIS) towards innovation-driven research in Smart Farming Technology: websiteCORDIS (2015)
 • AGRIFORVALOR (MAA) – Bringing added value to agriculture and forest sectors by closing the research and innovation divide to valorize and exploit sidestream biomass resources from agriculture and forestry: websiteCORDIS (2015)
 • AFINET (MAA) – Agroforestry Innovation Networks: website – CORDIS (2016)
 • Inno4Grass (MAA) – Shared Innovation Space for Sustainable Productivity of Grasslands in Europe: website – CORDIS (2016)
 • SKIN (MAA) – Short supply chain Knowledge and Innovation Network: websiteCORDIS (2016)
 • ENABLING (MAA) – Enhance New Approaches in BioBased Local Innovation Networks for Growth – websiteCORDIS (2017)
 • NEWBIE (MAA) – New Entrant netWork: Business models for Innovation, entrepreneurship and resilience in European agriculture: websiteCORDIS (2017)

Δίκτυα για τις Καλλιέργειες

 • OK-Net-Arable (MAA) – Organic Knowledge Network Arable: websiteCORDIS (2014)
 • FERTINNOWA (MAA) – Transfer of INNOvative techniques for sustainable WAter use in FERtigated crops: website – CORDIS(2015)
 • WINETWORK (MAA) – Network for the exchange and transfer of innovative knowledge between European wine-growing regions to increase the productivity and sustainability of the sector: websiteCORDIS (2014)
 • EUFRUIT (MAA) – EU Fruit Network: website – CORDIS (2015)
 • CERERE (MAA) – CEreal REnaissance in Rural Europe: embedding diversity in organic and low-input food systems: website– CORDIS (2016)
 • INCREDIBLE (MAA) – Innovation  Networks of Cork, Resins and Edibles in the Mediterranean basin: websiteCORDIS (2017)
 • PANACEA (MAA) – A thematic network to design the penetration PAth of Non-food Agricultural Crops into European Agriculture – websiteCORDIS (2017)
 • INNOSETA (MAA) – Accelerating Innovative practices for Spraying Equipment, Training and Advising in European agriculture through the mobilization of Agricultural Knowledge and Innovation Systems: Twitter @InnosetaNetworkCORDIS (2017)

Δίκτυα για την Κτηνοτροφία

 • HENNOVATION (MAA) – Practice-led innovation supported by science and market-driven actors in the laying hen and other livestock sectors: websiteCORDIS (2014)
 • EuroDairy (MAA) – A Europe-wide thematic network supporting a sustainable future for EU dairy farmers: websiteCORDIS(2015)
 • 4D4F (MAA) – Data Driven Dairy Decisions 4 Farmers: websiteCORDIS
 • EU PiG (MAA) – EU Pig Innovation Group: website – CORDIS (2016)
 • SheepNet (MAA) – Sharing Expertise and Experience towards sheep Productivity through NETworking: website– CORDIS (2016)
 • OK-Net Ecofeed (MAA) – Organic Knowledge Network on Monogastric Animal Feed: websiteCORDIS (2017)